Att köpa konsulttjänster

Konsulter finns i många olika branscher. I takt med att allt fler specialkompetenser efterfrågas blir det också viktigare att konsulttjänster köps in.

Byggtjänster, IT och retorik är bara tre områden där det är vanligt att konsulttjänster köps in. Konsulter har funnits länge, och de blir bara fler och fler. Det beror på flera saker. För det första krävs det idag expertis inom många olika områden, oavsett vilken typ av verksamhet det rör sig om. Digitaliseringen i allmänhet, och inte minst sociala medier, gör att helt andra krav ställs på verksamheter än för bara några år sen. En annan viktig faktor är internationaliseringen. Konkurrens kan idag vara global, och det gäller att hålla jämna steg inte bara med andra företag som är i samma bransch i ens eget land, utan man kan även ha konkurrenter på andra kontinenter.

Lyckat samarbete med konsult

Denna internationella konkurrens hänger naturligtvis samman med digitaliseringen. Men det finns också en annan internationalisering, som går att tänka sig även utan digitalisering. Det är Sveriges inträde i den Europeiska unionen. På många områden påverkar unionens lagar och förordningar lagstiftningen i Sverige. Konsulter kan träda in för att hjälpa till med att anpassa svenska företag till de regler som gäller i hela EU.

Men konsulter behövs också i branscher där det länge har sett ungefär likadant ut. Byggbranschen har länge haft ett stort behov av konsulter, och detta är inget som förändrats den senaste tiden. Och även om kommunikation länge har varit viktigt så har medvetenheten om exakt hur viktigt det är ökat de senaste åren. För att nå ut med sitt budskap, och skära igenom mediebruset, anlitar många kommunikationskonsulter.

Inköpsprocessen

Oavsett vilken typ av verksamhet det rör sig av finns det vissa saker som är gemensamma när konsulttjänster ska köpas in.    

Först och främst: titta inte bara på priset. Att anlita en konsult innebär alltid en utgift, även om det oftast är en investering som snabbt betalar sig. Därför kan det bli inköpsavdelningen som bestämmer vilken eller vilka konsulter som ska anlitas. Dels innebär det att beslutet om vem som ska anlitas hamnar långt från de som berörs mest, t.ex. kommunikationsavdelningen om det rör sig om kommunikationskonsulttjänster. Det innebär också att andra värden, som kan vara minst lika viktiga som minskade kostnader, får lägre prioritet.

Ett inköp av en konsulttjänst fungerar inte på samma sätt som många andra inköp, med kravspecifikation, offert, ordet, leverans och slutligen uppföljning. Istället sker allt mer eller mindre på samma gång, och ofta i ett tätt samarbete mellan konsulten och kunden. Tjänsten köps och produceras redan från det att den identifieras och formuleras. Till många inköpsavdelningars förtret, ska man kanske tillägga, för många skulle nog föredra att inköpsförfarandet följde det gängse mönstret mer.

Tidigare fanns det en större – och framför allt bredare - kompetens inom företagen. Idag har det skett en slimmning: man koncentrerar sig på att bli så bra som möjligt på sin kärnverksamhet, och köper in tjänster som tidigare sköttes internt från konsultfirmor. Inte minst har det blivit vanligt med inköp av tjänster från managementkonsulter, som är lika vanligt idag som anlitande av IT-konsulter länge har varit.